ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Κορινθία

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Το κυκλώπειο τείχος της ύστερης μυκηναϊκής εποχής συνδέεται με οχυρωματικά έργα που έγιναν εν όψει κάποιας εισβολής (13ος - 12ος αι. π.Χ.). Το διίσθμιο τείχος, με φρούριο στα Α. του ιερού της Ισθμίας, το λεγόμενο στους μεσαιωνικούς χρόνους «Εξαμίλιον», που αρχικά οικοδομήθηκε στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. με οικοδομικό υλικό από το ιερό της Ισθμίας, ανοικοδομήθηκε σε νέα, οχυρότερη μορφή από τον Ιουστινιανό Α' (6ος αι.).

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
http://media.yen.gr/atlas/