Poros

Poros

The rising double island (Spheris & Kalavris)